Το SMART Volunteering for Female Migrants είναι ένα έργο συνεργασίας μεταξύ πολλών φορέων, της κοινωνίας των πολιτών, της κοινότητας των επιχειρήσεων και των μεταναστριών γυναικών σε πέντε Ευρωπαϊκές χώρες, σχεδιασμένο για την προώθηση της καλύτερης ενσωμάτωσης και της ενεργούς συμμετοχής των Γυναικών υπηκόων Τρίτων Χωρών στη κοινωνικό-οικονομική ζωή των Ευρωπαϊκών κοινωνιών. Με βάση τις εμπειρικές ενδείξεις των εμποδίων στην ενσωμάτωση που αντιμετωπίζουν οι μετανάστριες, το έργο στηρίζεται στις καινοτόμες πρακτικές και τα εργαλεία που αναπτύσσονται στους τομείς των επιχειρήσεων, της προώθησης και της πολιτικής προστασίας, προσαρμόζοντάς τα στις ανάγκες των γυναικών υπηκόων τρίτων χωρών, με στόχο τη δημιουργία ενός διαρθρωμένου διαδρόμου για αναβάθμιση και τη μεταφορά των δεξιοτήτων των μεταναστριών μεταξύ των δύο τομέων.

Το SMART χρησιμοποιεί τις εξαιρετικά επιτυχημένες πιστοποιημένες μεθόδους του Circles TM, την αφηγηματική ενδυνάμωση και την ψηφιακή υπεράσπιση, που προσαρμόζονται στα προφίλ των μεταναστριών, των ΜΚΟ και των επαγγελματιών των επιχειρήσεων, για να βοηθήσουν τις τρεις ομάδες στόχους να δημιουργήσουν έναν εποικοδομητικό χώρο μέσα στον οποίο οι γυναίκες υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να διερευνήσουν τα κίνητρα, τις δυνατότητες και τις δεξιότητες τους, στοχεύοντας στην ανάπτυξη των κοινωνικο- οικονομικών αποτελεσμάτων SMART για τον εαυτό τους και τις κοινότητες στις οποίες ζουν.

Το έργο SMART είναι ένα διατομεακό μοντέλο χωρίς αποκλεισμούς που λαμβάνει υπόψη το υφιστάμενο χάσμα μεταξύ της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης, προσφέροντας μια νέα μέθοδο αύξησης της κοινωνικο-οικονομικής συμμετοχής, η οποία εντοπίζεται σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της Ε.Ε. – την κοινωνική οικονομία- όπου ο επιχειρηματικός κόσμος και η κοινωνία των πολιτών συναντιούνται. Η γεφύρωση των δύο τομέων ένταξης έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος της υποαπασχόλησης των γυναικών υπηκόων τρίτων χωρών, λαμβάνοντας υπόψη τα εμπειρικά στοιχεία για τα υψηλά ποσοστά της υπερειδίκευσης στην Ευρώπη. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω μιας εμπεριστατωμένης αξιολόγησης των αναγκών, της δημιουργίας ενός διατομεακού πλαισίου γνώσεων, της προώθησης του διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ των ομάδων στόχων και της παροχή ενός ολοκληρωμένου συνόλου πρακτικών ασκήσεων σε ομάδες, ατομικά και σε ψηφιακή μορφή. Περιλαμβάνει την κατάρτιση των εκπαιδευτών από ΜΚΟ και επιχειρήσεις, τις τεχνικές ανάπτυξης ικανοτήτων για τις μετανάστριες, ένα εγχειρίδιο πολιτικής ακεραιότητας, των οποίων τα αποτελέσματα θα τεκμηριώνονται, θα υποστηρίζονται και θα προωθούνται μέσω των πολύ-γλωσσικών υλικών και μιας ψηφιακής πλατφόρμας για περαιτέρω αξιοποίηση τους από κοινωνικές, επιχειρησιακές και μεταναστευτικές ομάδες στα κράτη της Ε.Ε., καθώς και σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο


Περισσότερα για το έργο


This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
[Project number: AMIF-2016-AG-INTE-01] - Privacy Policy